FANDOM


drugi żeński stopień harcerski, przeznaczony dla dziewcząt wieku 12-13 lat. Oznaczeniem stopnia jest srebrna lilijka nabita na Krzyżu Harcerskim (ZHR) lub dwie belki na pagonie (ZHP).

Edytuj

Czas próby:

6-12 miesięcy

Wymagania stopnia: Edytuj

1) Praca nad sobą: Edytuj

  1. Notuję sytuacje, w których postąpiłam zgodnie i niezgodnie z Prawem Harcerskim i na ich podstawie dokonałam wyboru punktu Prawa, na którym szczególnie chciałabym się mocno poprawić.
  2. Robię codzienny rachunek dobrych i złych uczynków.
  3. Ukończyłam próbę silnej woli, np. przez tydzień zrezygnowałem ze słodyczy, oglądania telewizji, gier komputerowych.

2) Życie codzienne: Edytuj

  1. Przygotowałam uroczysty posiłek dla domowników lub uczestniczyłam w przygotowaniach świąt rodzinnych.
  2. Znam historię swojej rodziny.
  3. Rozmawiam z rodziną o moich problemach.

3) Zaradność życiowa: Edytuj

  1. Osiągnęłam dobre wyniki w grach na spostrzegawczość.
  2. Uczestniczyłam w akcji zarobkowej drużyny.
  3. Wiem, jakie zmiany rozwojowe zachodzą u chłopców i dziewczyn w moim wieki. Staram się poznawać możliwości swojego organizmu.
  4. Znam szkodliwe skutki palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków.
  5. Regularnie uprawiam wybraną dziedzinę sportu lub aktywności ruchowej. Poprawiłam swoje osiągnięcia.
  6. Systematycznie ćwiczę znajomość języka obcego.
  7. Korzystałam z informacji PKS/PKP. Uzyskałam potrzebny numer telefoniczny i znalazłam potrzebną informację w internecie.

4) Wiedza harcerska: Edytuj

  1. Znam najważniejsze wydarzenia z dziejów harcerstwa. Potrafię wskazać kilka postaci zasłużonych dla ruchu harcerskiego.
  2. Wiem, jak powstała tradycja Dnia Myśli Braterskiej.
  3. Wiem, co oznacza skrót WOSM i WAGGGS. Wyjaśnię, dlaczego harcerski noszą na mundurze plakietkę WAGGGS, a harcerze - WOSM.
  4. Znam historię swojej drużyny(szczepu) oraz bohatera

drużyny(szczepu). Wiem, jakie cechy bohatera drużyny(szczepu) warto naśladować.

  1. Wiem, kto jest bohaterem mojego hufca i mojej chorągwi.
  2. Znam nazwy stopni harcerskich i instruktorskich oraz sposób

oznaczania ich na mundurze. Wiem, jakie sznury noszą instruktorzy komendy hufca, komendy chorągwi, Głównej Kwatery, Przewodniczący ZHP. Znam ich miejsce w strukturze ZHP.

  1. Przeczytałam minimum 2 książki o tematyce harcerskiej.

5) Techniki harcerskie: Edytuj

  1. Znam skład apteczki drużyny i wiem, jak stosować znajdujące się w

niej środki. Potrafię udzielić pierwszej pomocy w wypadku: krwotoku, stłuczenia, oparzenia, odmrożenia, skręcenia stawu, złamania kończyny, wystąpienia ciała obcego w oku, omdlenia, udaru słonecznego. Pełniłam służbę samarytańską, np. na wycieczce, biwaku, festynie.

  1. Wyznaczyłam azymuty w terenie. Wykonałam szkic drogi: zaznaczając

azymuty, charakterystyczne obiekty i odległości. Posługując się busolą i mapą dotarłam do wyznaczonego miejsca. Wyznaczyłam w nocy kierunek północny. Prawidłowo oceniłem "na oko" odległość w terenie, długość przebytej drogi i marszu. W pomiarach wykorzystałem wymiary swojego ciała, np. wzrost, rozpiętość ramion i długość stopy.

  1. Znam oznakowanie szlaków turystycznych oraz zasady poruszania się na nich. Przeszedłam oznaczonym szlakiem.
  2. Uczestniczyłam w rozstawianiu obozu. Zbudowałam proste urządzenia

obozowe lub wykonałam element zdobnictwa obozowego. Znam osiem węzłów, wykorzystałem je w praktyce, np. przy budowie urządzeń, w zdobnictwie obozowym lub podczas wędrówki. Przygotowałem posiłek dla zastępu na kuchni polowej lub kuchence turystycznej.

  1. Kompletuję ekwipunek turystyczny odpowiedni na różne pory roku.
  2. Nadałam i odebrałam wiadomość przekazaną Alfabetem Morse'a.
  3. Odnalazłam w środowisku 5 roślin chronionych.
  4. Obserwowałam wybrane zwierzę i opowiedziałam w zastępie, drużynie lub szczepie o swoich spostrzeżeniach.
  5. Wykonałam pożyteczną pracę na rzecz przyrody.

6) Postawa obywatelska Edytuj

  1. Znam obszar swojej gminy i jej siedzibę. Sprawnie posługuję się mapą

lub planem swojej okolicy, na jej podstawie dotrę na wskazane miejsce.

  1. Znam daty świąt narodowych, wiem, jakie wydarzenia te święta

upamiętniają. Przygotuję z zastępem zbiórkę z okazji jednego z nich.

  1. Potrafię wskazać na mapie krainy geograficzne Polski.
  2. Wiem, kto jest protektorem ZHP.
  3. Znam flagę Unii Europejskiej. Potrafię wymienić kilka państw, które należą do Unii Europejskiej.

W okresie próby uczestniczyłam w realizacji co najmniej czterech zadaniach zespołowych i jednym biwaku.

W okresie próby zdobyłem przynajmniej 3 sprawności, w tym jedną dwugwiazdkową(**).

*Źródło: Wikipedia ,Wolna encyklopedia

Spis treści Edytuj

czas trwania próby

Wymagania stopnia